Musek vun Ufank un - IMG 1

Musek vun Ufank un

Arts plastiques

Inscription: 26 34 73 1, workshop@khn.lu, www.khn.lu
Musek huet keng Altersgrenzen. D'Kanner entdecken zesumme mat hirer Bezuchspersoun (Mamm, Papp, Bopa, Boma,...) d'Welt vun der Musek. Et gëtt zesummen gesongen, Musek aus ënnerschiddlechen Kulturen gelauschtert, gedanzt a vill nei Museksinstrumenter virgestallt.
D'Sarah Grün studéiert un der "Hochschule für Musik Saar" zu Saarbrécken Elementar Musekspädagogie.

1/2
Informations pratiques

ROUTE DE TREVES 145, NIEDERANVEN L-6940

Quand
vendredi, 14 février 2020
de 00:00 - 00:00
Ticket

Partenaires